Genel Bilgi

KURULUŞ VE TARİHÇESİ

Üniversitemiz ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığı 29 Mayıs 2007 tarih ve 26539 Sayılı Resmi Gazete ile ilan edilerek kurulmuş olup, Rektörlük Binasının 1. katında hizmet vermektedir.

Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Şef, 8 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur ve 1 Hizmetli kadrosuyla görevine devam etmektedir.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Vizyonumuz

"Daha İleriye...En İyiye..." ulaşmamızda İNSAN faktörünü ön plana çıkaran yaklaşım bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve Üniversitemizin başarısında kritik bir öneme sahiptir.

Yaşanılan hızlı değişim sürecinde çalışanlarımızın ihtiyaçları, eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması gibi hususlara önem veren, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, tıkanıkların aşılmasında personelin katılımına başvuran, modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmaktır

BAŞKANLIĞIMIZIN BAŞLICA GÖREVLERİ

Yükseköğretim ÜstKuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 SayılıKanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmıştır. Bu kapsamda;


1Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. 
2) Üniversitede görev almış ve alan personelin atama, özlük,emeklilik ve buna benzer işleri ile ilgili işlemleri yapmak. 
3) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. 
4) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, 
5) Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek,neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak,
6) Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 
7) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak, 
8) Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerlei şbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak, 
9) Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak. 
10) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi vedeğerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 
11) Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin,verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek. 
12) Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek. 
13) Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak,yürütmek ve geliştirmek. 
14) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp,yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek,sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
15) Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek. 
16) Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak, 
17)Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 
18) Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak. Genel Sekretere iletmek, 
19) Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astların işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardımcı olmak. 
20) Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 
21) Verilecek diğer benzeri görevleri yapmaktır.

Yıllara Göre Personel Sayısı

 

2008 Aralık

2009 Aralık

2010 Aralık

2011 Aralık

2012 Aralık

2013 Aralık

2014 Aralık

2015 Aralık

2016 Aralık

2017 Kasım

Öğretim Üyesi

12

26

33

42

47

78

116

154

157

171

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı

31

54

100

139

157

219

252

258

295

312

İdari

29

106

124

164

192

235

252

277

280

296 

2008 Aralık

2009 Aralık

2010 Aralık

2011 Aralık

2012 Aralık

2013 Aralık

2014 Aralık

2015 Aralık

2016 Aralık

2017 Kasım

Profesör

0

2

2

1

1

5

8

11

8

15

Doçent

0

2

3

3

3

5

17

25

19

26

Yardımcı Doçent

12

22

28

38

43

68

91

118

130

143

Öğretim Görevlisi

19

29

42

53

52

79

88

92

84

97

Araştırma Görevlisi

3

17

44

71

88

118

139

143

187

191

Okutman

8

7

13

14

16

19

16

15

13

13

Uzman

1

1

1

1

1

3

9

8

11

11

İdari

29

106

124

164

192

235

252

277

280

296ZAHİDE KOYUNCU
Güncelleme : 15.06.2022 14:22:11